59400, м. Заставна, Чернівецька обл., вул. Чорновола ,4
тел. факс.(03737) 3-19-83, skrinjazast@cv.ukrtel.net

Положення про фінансові послуги (нова редакція)  ................................................................................

 

 

Кредитна спілка «Скриня» залучає наступні види внесків (вкладів) на депозитні рахунки:

  • «ВКЛАД СТРОКОВИЙ» –  Вклад члена кредитної спілки на депозитний рахунок на строк:

- 12 місяців;

- 24 місяців;

- 30 місяців;

з виплатою процентів помісячно або в кінці дії договору, з правом довнесення частини суми Вкладу, з правом зняття частини суми Вкладу.

 

Процентні ставки за внесками (вкладами) членів кредитної спілки «Скриня» на депозитні рахунки:

  • «ВКЛАД СТРОКОВИЙ»:

- 12 місяців – 16 % річних;

- 24 місяців – 20 % річних;

- 30 місяців – 24 % річних;

 

 

В кредитній спілці «Скриня» встановлюються наступні особливості здійснення депозитних операцій, включаючи:

Щодо режиму довнесення суми вкладу протягом дії договору:

1) з правом довнесення частини суми вкладу.

Щодо режиму зняття частини суми вкладу протягом дії договору без розірвання договору:

1) з правом зняття частини суми вкладу;

Щодо мінімального та максимального розміру вкладень за окремими видами внесків (вкладів) на депозитний рахунок:

За строковими внесками (вкладами) за умови, що зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань кредитної спілки, мінімальні та максимальні розміри вкладень за одним договором становлять:

- мінімальний – 100 (сто) гривень;

- максимальний – 300000 (триста тисяч) гривень.

Щодо капіталізації: без можливості капіталізації – нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу).

Щодо порядку та термінів повернення окремих видів зворотних внесків (вкладів) на вимогу члена кредитної спілки: спілка повертає внески (вклади) на депозитні рахунки та здійснює всі необхідні розрахунки щодо сплати належних процентів за письмовою вимогою з боку члена Спілки у терміни визначені договором про залучення внеску (вкладу) на депозитний рахунок.

Щодо можливості застосування в договорах по внесках (вкладах) на депозитні рахунки змінних процентів:

1)Якщо вкладник не вимагає повернення суми внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку дії договору про залучення внеску (вкладу) до запитання, то  договір уважається продовженим на тих же умовах, на той же строк.

2) встановлений договором розмір процентів на строковий внесок (вклад) не може бути односторонньо зменшений Спілкою, якщо інше не встановлено законом.

3) Якщо відповідно до договору про залучення строкового внеску (вкладу), внесок (вклад) повертається члену кредитної спілки на його вимогу до закінчення строку або до настання інших обставин, визначених договором, проценти за таким внеском (вкладом) виплачуються в повному розмірі.

4) Всі зміни до договору про залучення внеску (вкладу), в тому числі і щодо процентної ставки, вносяться за взаємною згодою сторін та оформлюється шляхом підписання сторонами додаткових договорів в наступному порядку:

- пропозиція про внесення змін до договору про залучення внеску (вкладу) надсилається іншій стороні листом або вручається під особистий підпис (члену кредитної спілки - вкладнику чи представнику кредитної спілки);

- сторона договору про залучення внеску (вкладу) зобов’язана надати письмову відповідь протягом 10 робочих днів з дня отримання листа чи вручення пропозиції під особистий підпис;

- якщо сторона договору про залучення внеску (вкладу) не погодилась із змінами або не надала відповідь у вищенаведений строк, пропозиція вважаються не прийнятою;

- якщо сторона договору про залучення внеску (вкладу) погодилась із пропозицією, додатковий договір укладається за місцезнаходженням Спілки, в письмовій формі, протягом 10 робочих  днів з дня надання письмової відповіді.

Зміни до договору про залучення внеску (вкладу) вступають в дію з дня підписання додаткового договору. Всі зміни, доповнення та додатки до договору про залучення внеску (вкладу), підписані обома сторонами є його складовою і невід’ємною частиною договору про залучення внеску (вкладу).